Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky - platné od 07.03.2024

Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající - fyzická osoba: Eva Kratochvílová, Edisonova 619, 46312 Liberec

IČ 87704293

účet: 1104456031/3030

Elektronický obchod: www.svadlenkapodjestedem.cz

email: kalicka@centrum.cz

tel.+420 605 743 495

Dodací a platební podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, Zásilkovny nebo je možný osobní odběr po domluvě telefonicky či e-mailem.

Zboží zasíláme nejpozději do 14 pracovních dnů od data připsání peněz na náš účet.

O stavu objednávky a předpokládaném termínu odeslání zásilky zákazníka vždy informujeme e-mailem nebo telefonicky.

Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Při požadavku na personifikaci (vyšití nápisu, jména a jiné výšivky či úpravy zboží) si vyhrazujeme právo požadovat platbu předem.

Není-li zboží uhrazeno do 10 pracovních dnů od objednání, bude objednávka zrušena.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky el. obchodu www.svadlenkapodjestedem.cz.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Objednávku je možné zaslat prostřednictvím elektronického obchodu, nebo emailem.

Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Variabilní symbol – obdržíte v potvrzovacím e-mailu. KS 0308

Zaplacené zboží Vám bude připraveno a po obdržení platby na náš účet a bude odesláno dle dodacích podmínek.

U výšivek na přání je nutná platba předem.

Platební podmínky

Zboží objednané kupujícím je možné uhradit těmito způsoby:

1) Platba předem na účet prodávajícího

2) Online v elektronickém obchodě www.svadlenkapodjestedem.cz

3) Hotově v případě osobního odběru                                                                            

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné. Provozovatel obchodu není plátcem DPH.

Odstoupení od smlouvy – záruka vrácení peněz

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů).

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Lhůta k odstoupení dle uvedených podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

V případě odstoupení od Smlouvy dle výše uvedeného jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

Je-li zboží doplněné výšivkou nebo jiným způsobem upravené dle přání zákazníka,

jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Na toto zboží nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku.

Reklamace

V případě reklamace nás prosím kontaktujte s oznámením a popisem reklamace.

Při odeslání reklamovaného zboží doporučeně na naši adresu, prosím přiložte alespoň kopii daňového dokladu a stručný popis závady.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy spotřebitel věc převzal, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.